Eleccions Consell Escolar 2021

 


Aquest curs es durà a terme la renovació parcial del Consell Escolar i per aquest motiu hi haurà eleccions a representants dels alumnes (5 alumnes) i professors.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca la directora del centre, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament.

Aquest any el procés s’obrirà de manera pública el proper dia 2 de novembre.


Calendari del procés electoral

 • Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021
 • Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021


Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


Aprofitem per recordar-vos la importància que té el Consell Escolar en la comunitat educativa i us animem a participar en el procés i en la presentació de candidatures.


Gràcies per la vostra col·laboració!