JORNADA: LA BLANCA A VICLA BLANCA A VIC_ Laboratori de Viewpoints. Proposta de Masterclass i taller amb Carlota Subirós

_ Arts performatives. Antics cants de ressonància o cants vibratoris. Pere Sais
  • Data: dissabte,8 d’octubre
 • Horari: de 10 a 14,30h i de 16 a 20h
 • Lloc : Escola de Música i altres espais
 • Inscripcions: exalumnes@eartvic.net confirmant assistència
 • Informació: 606755828
 • Preu matricula: 10€ . Per alumnes, professors, exalumnes i exprofessors de l’ Escola d’Art i Superior de disseny 8€. * Sessió oberta al públic del “treball en procés” El viatge kreol . Lloc “ Església de la Pietat”
       Adreçat a creadors de totes les disciplines

Laboratori de Viewpoints i composició escènica
Proposta de Masterclass i taller amb Carlota Subirós

La directora d’escena Carlota Subirós proposa unes sessions de treball intensiu, conjugant de manera fluïda la reflexió teòrica i l’exploració pràctica entorn de conceptes bàsics respecte el temps, l’espai, l’acció, la construcció de sentit i la posada en escena, adreçat a artistes de totes les disciplines. L’objectiu és tant oferir eines de treball concretes i eficaces com estimular la imaginació, la creativitat i el desplegament material de les idees en l’ara i aquí.
VIEWPOINTS (en anglès, punts de vista), és una metodologia de recerca i creació escènica
desenvolupada en les darreres dècades per la directora teatral nord-americana Anne Bogart, de qui la directora catalana Carlota Subirós ha rebut formació directa a Nova York. Es tracta d’una forma de treball que articula de manera pràctica un vocabulari conceptual bàsic molt útil i eficaç per al treball de composició.
COMPOSICIÓ és una concepció molt àmplia però alhora molt específica del treball tant de creació com d’anàlisi d’una proposta artística. En aquest context, es planteja especialment la idea de la composició escènica, teatral o performativa, però són immediates les analogies amb el terreny audiovisual, el plàstic, el coreogràfic o el musical, per exemple.
Alguns dels conceptes essencials que seran exposats teòricament i experimentats de manera pràctica, són:
 • espai / temps / ritme;
 • tempo / durada / repetició/ resposta kinstèsica;
 • gest / forma / relació espacial / topografia / arquitectura;
 • acció / esdeveniment / sinopsi / estructura;
 • inici / desenvolupament / desenllaç;
 • motiu / imatge / leitmotiv;
 • coralitat / uníson / variació / dissonància / fons i figura;
 • univers dramàtic / Univers Escènic / Codi Teatral;
 • punt de vista / capes / marcs escènics / marcs narratius;
 • Rima / ressonància;
 • microcosmos / macrocosmos.
A partir d’aquest acostament, es presentaran diverses eines i paràmetres de treball que tots els participants podran experimentar i valorar en diversos exercicis. Una de les premisses bàsiques del treball és que l’aprenentatge pot ser tan profund des de la pròpia vivència com en l’entrenament de la mirada externa, de tal manera que es desenvolupen de manera complementària tant les capacitats d’actuació directa com les d’observació i posada en escena.
La prioritat és afavorir la interdisciplinarietat, la claredat, la precisió i la construcció de propostes estimulants i precises en el seu llenguatge escènic (és a dir, en la seva articulació de formes i sentit en el temps i en l’espai) i en el seu funcionament significatiu.

Vers l'origen de les arts performatives. Pere Sais

Després de 7 anys de treball i recerca, el 2014, el Laboratori de recerca en arts performatives Drama Ritual, creat per Pere Sais el 2007, es refunda en un nou projecte: Ars Performance Lab. Aquesta nova etapa que encetem representa, per un costat, un impuls necessari per continuar aprofundint en el treball desenvolupat fins al moment i, al mateix temps, el repte d’obrir i explorar altres perspectives i línies de treball.
Arts Performance Lab. es concep com a laboratori a llarg termini dedicat a la recerca, la formació continuada i la creació artística en l’àmbit de les arts performatives. Un dels punts de partida principals és, entre d’altres, el treball de Jerzy Grotowski, particularment aquell conegut com a art com a vehicle. El Laboratori pretén crear un espai de trobada, investigació i treball rigorós per a aquells artistes que cercant un aprofundiment en les eines del seu ofici i que desitgen explorar el camp de les arts performatives des d’un prisma alternatiu.
Des d’aquesta perspectiva, Arts Performance Lab. incideix, des del màxim rigor, en les potencialitats artístiques i humanes que poden descobrir-se i desenvolupar-se utilitzant les arts performatives com a via o vehicle. Així, un dels accents fonamentals del nostre treball es situa en el que Stanislavski, i després Grotowski, van definir com a treball sobre un mateix. En el nostre context, l’actuant utilitza com a mitjà eines i tècniques d’arrel performativa, així com diversos instruments procedents de l’àmbit ritual de tradicions antigues, arrelats a les fonts de la performativitat mateixa. L’ús d’aquests materials, va lligat íntimament a una certa concepció i forma de creació artística. Un dels eixos
fonamentals del Laboratori és l’elaboració del que anomenem “estructures performatives”:
“esdeveniments” estructurats i precisos similars a l’espectacle en el camp del teatre però amb aspectes i objectius propis. En aquest sentit, es tracta d’explorar i “redescobrir” un tipus de performativitat antiga, quan ritual i creació artística formaven part d’un mateix bressol; on el sacre es confonia amb el secular; on el cant, la paraula, l’acció i la dansa formaven una sola entitat. Al mateix temps, és fonamental per a nosaltres estudiar les diverses maneres com aquesta performativitat originària pot encarnar-se i manifestar-se de manera vivent en el món contemporani, plasmant-se en diverses formes de trobada, de relació interhumana i de treball sobre un mateix en un context de creació artística.
El cor del treball d’Arts Performance Lab. està constituït, per un costat, per instruments i tècniques performatives (provinents de diverses tradicions però amb qualitats transculturals); antics cants de ressonància o cants vibratoris –en la seva majoria d’origen afrocaribeny però no només–, formes arcaiques de moviment, danses, textos antics, encantacions, etc. Per l’altre, per les eines fonamentals de l’art de l’actor i de les arts performatives (impulsos i accions físiques, partitura, composició, training, ressonància espaciocorporal, muntatge etc.). El treball es centra molt particularment, com apuntàvem, en la creació i elaboració en els detalls d’estructures performatives articulades a partir i al voltant de materials d’arrel tradicional-ritual, però també de motius poètics contemporanis. És en aquest marc que han estat desenvolupades les estructures performatives Ergo i Cants de Sofia. Actualment s’està treballant sobre una nova peça anomenada El viatge kreol.

Sessió oberta del “treball en procés” El viatge kreol
El viatge kreol és el nou treball que Pere Sais i membres de l'equip d'Arts performance lab. estan desenvolupant actualment. Es tracta d'una peça elaborada a partir d'antics cants tradicionals de ressonància d'arrel afrocaribenya -i en particular haitiana-, així com de formes arcaiques de moviment i accions físiques. El procés de treball preveu també incloure textos de la tradició poètica contemporània en forma d'encantació, per exemple alguns fragments de T.S.Eliot. Els primers esbossos de la peça seran presentats en forma “d'assaig obert” per a un nombre limitat d'observadors.
En la sessió s'obrirà un col·loqui amb els assistents.

Guia artística i muntatge: Pere Sais
Actuants-performers: Ferran Echegaray, Oskar García, Eva Ortega, Pere Sais